top of page

Varslingssak om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass

Advokatfirmaet Monsen har nylig bistått en arbeidstaker som opplevde seg utsatt for rasistiske uttalelser på sin egen arbeidsplass. Å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet og i særdeleshet varsel som gjelder en kollegas fremtreden og uttalelser, innebærer naturligvis en stor belastning, for så vel varsler som omvarslet. Det er da helt avgjørende at arbeidsgiver har gode rutiner for intern varsling og agerer umiddelbart ved å gjennomføre nødvendige undersøkelser og basert på disse, iverksette eventuelle tiltak.


Arbeidsmiljøloven pålegger alle virksomheter med fem ansatte eller mer å ha interne rutiner for varsling.


I mangel på interne rutiner for varsling kan man vanskelig sikre at et varsel blir fulgt opp slik loven foreskriver, noe som i tur kan få svært negative følger, for så vel varsler, omvarslet og arbeidsgiver. I den aktuelle sak måtte arbeidsgiver i tillegg forholde seg til medias interesse, hvilket la ytterligere press på prosessen.


Varslingssaken som nå er ferdigbehandlet hos arbeidsgiver har gitt nyttig lærdom og medført at varslingsrutiner er blitt etablert. Med medias interesse har den også gitt andre arbeidsgivere, og da særlig arbeidsgivere i samme bransje, en nødvendig påminnelse om viktigheten av å ha etablert gode interne varslingsrutiner.


Arbeidsmiljøloven har et eget kapittel viet til varsling og de krav som påhviler arbeidsgivere som sysselsetter fem arbeidstakere eller mer. Loven gir anvisning på fremgangsmåte ved varsling, arbeidsgivers aktivitetsplikt, forbud mot gjengjeldelse m.m.


Hvor din bedrift ikke har etablert de lovpålagte krav til interne varslingsrutiner, eller har behov for å gjennomgå slike rutiner, anbefales det å innhente kyndig juridisk bistand. Gode interne varslingsrutiner er viktig for et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold. Samtidig vil konsekvensene av å ikke ha dette etablert kunne være store, med negativt fortegn.Comments


bottom of page