top of page
PRISER 

Advokatfirmaet Monsen AS opererer med konkurransedyktige priser. Størrelsen på salæret vil bero på medgått tid, oppdragets art og vanskelighetsgrad. Ved enkle og oversiktlige oppdrag vil man kunne gi fast pris på forhånd.

 

Klienten vil på forhånd få opplyst hvilke timesats som vil bli lagt til grunn, hvordan beregningen foretas, samt få opplyst advokatens faktureringsrutiner.

 

Timesatser

Advokatens timesats vil bero på saksområde, men ligger fra kr 2.000,- til kr 3.100,- pr time. Beløpene er eks mva.

Forsikring

I mange forsikringer finnes det dekning for utgifter til rettshjelp. Advokaten vil hjelpe deg med å finne ut om du kan ha krav på slik rettshjelpsdekning. Der dette er aktuelt vil advokaten normalt forespørre forsikringsselskapet. Hvis det finnes slik dekning vil selskapet bekrefte dette, og opplyse om rammen for dekningen og hvilken egenandel som skal betales.

 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning (rettshjelploven § 1).

I en del saker vil du kunne ha krav på fri rettshjelp, og advokatens salær dekkes da av det offentlige. Ved innvilgelse av fri rettshjelp kan det påløpe egenandel. Hvorvidt klient kan ha krav på fri rettshjelp vil bero på saksområde og/eller inntekt/formue.

Utlegg

Utlegg og gebyrer faktureres klient i de tilfeller dette ikke dekkes av fri rettshjelp.

bottom of page