top of page

Medhold i Oslo tingrett

Monsen bistod nylig kjøper i tvist mot selger etter kjøp av næringseiendom.


Forut for, og på tidspunkt for overtakelse ble det avdekket vanninntrengning i den aktuelle eiendom, som medførte at kjøper krevde deler av kjøpesummen tilbakeholdt. Selger motsatte seg dette og partene kom derfor ikke til enighet og overtakelse ble følgelig utsatt.


Om lag én måned senere ble partene enige om nytt tidspunkt for overtakelse, samt det beløp kjøper kunne holde tilbake som følge av oppdaget vanninntrenging og da som sikkerhet for et eventuelt mangelskrav. Kjøper valgte å ikke gjøre mangelskrav gjeldende og kjøpesum ble derfor utbetalt til selger.


I etterkant av oppgjør fremmet selger krav på erstatning og forsinkelsesrenter som følge av de oppståtte forhold, med anførsel om kontraktsbrudd.


I slutten av forrige uke konkluderte Oslo tingrett med at kravet fra selger måtte avvises fullt ut og vår klient sitt krav om frifinnelse ble tatt fullt ut til følge.


Dommen er ikke rettskraftig
Comments


bottom of page