top of page

Landslagsspillernes dilemma

Som kjent ble samtlige spillere på herrelandslaget i fotball satt i en 10-dagers karantene som følge av at de hadde vært i nærkontakt med Omar Elabdellaoui på landslagssamling i forrige uke. Ilagt karantene ble gitt med hjemmel i covid-19-forskriften § 4, bokstav b.


Konsekvensen av ilagt karantene var at NFF og spillerne, etter sterke anbefalinger fra norske helsemyndigheter, ikke reiste til Romania for å spille Nations League kamp. Kampen ble følgelig avlyst og Norge «tapte» 3-0.


Dagen etter den planlagte kampen mot Romania, fikk landslagsspillerne godkjennelse fra kommunelegen til å reise tilbake (i offentlig transport) til sine respektive land og klubber. Dette i medhold av forskriften § 5a, annet ledd og da under forutsetning av at spillerne respekterte og opprettholdt den ilagte karantenetid på 10 dager ved å oppholde seg på eget hjemsted.


Ved denne ilagte forutsetning fra kommunelegen ble spillerne satt i en svært vanskelig situasjon. Dette da norske smittevernregler ikke nødvendigvis er i samsvar med smittevernregler i andre europeiske land. De fleste europeiske land aksepterer at spillere deltar i fotballaktivitet så lenge de ivaretar andre krav, f.eks. at det avlegges en eller flere negative tester.


Hvor et lands nasjonale regler åpner for fotballaktivitet, til tross for at spiller ble ilagt karantene etter norske regler, vil spillerne bli pålagt av sine respektive arbeidsgivere til å stille på jobb og utføre sine forpliktelser i henhold til arbeidsavtalen, herunder å trene og spille kamper.


Spilleren er med dette satt i en situasjon hvor etterlevelse av ilagt forutsetning for utreise fra Norge, vil innebære manglende etterlevelse av pålegg om å utføre arbeid for egen arbeidsgiver, i tråd med de der nasjonale smittevernregler. Dette vil igjen kunne medføre reaksjoner/sanksjoner fra arbeidsgiver. Skal da spilleren etterleve de lands regler som gjelder der vedkommende er bosatt, samt arbeidsgivers pålegg, eller skal spilleren etterleve ilagt karantene, etter norske regler og da bryte arbeidsgivers pålegg om å utføre arbeid?


I denne sammenheng er det verdt å vise til covid-19-forskriften sin formålsbestemmelse (§1) som bl.a. uttrykker at formålet er å iverksette tiltak for å hindre eller begrense spredning...i befolkningen. Det fremgår videre i § 2 at «Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge».


Så snart spilleren har forlatt Norge, er det ankomst-lands regler som gjelder, og som spiller da må forholde seg til. Følgelig må spiller respektere de nasjonale smittevernregler og arbeidsgivers pålegg om arbeid i tråd med arbeidsavtalen, selv om dette ikke er i samsvar med norske smittevernregler.


Dette handler ikke om spilleres manglende vilje til å etterleve norske regler, eller manglende samfunnsansvar, ei heller om å operere i en gråsone eller å «utnytte» et regelverk, som mange har tatt til orde for. Dette handler om at land i Europa praktiserer håndtering og begrensning av smitte ulikt, hvoretter spiller må etterkomme de krav som gjelder i det land vedkommende oppholder seg.

Comments


bottom of page