top of page

Konsekvenser ved manglende etterlevelse av FIFAs avgjørelser og ev. etterfølgende forliksavtaler

Advokatfirmaet Monsen representerer jevnlig parter (spillere, trenere eller klubber) for FIFAs internasjonale voldgiftsdomstol i fotball.

 

Når det reises tvistesak for FIFAs voldgiftsdomstol vil det som den store hovedregel fremsettes krav om erstatning, enten som følge av urettmessig terminering av kontrakt, utestående lønnskrav, treningskompensasjon eller solidaritetsmidler.

 

Hvor en part blir idømt å betale den andre part erstatning, vil tapende part (debitor) pålegges å betale slik erstatning innen 45 dager[1]. I mangel på betaling innen fristen vil FIFA, på anmodning fra vinnende part (kreditor), ilegge følgende sanksjoner:

 

Hvor spiller ikke respekterer avsagt avgjørelse, vil vedkommende spiller ilegges forbud mot å delta i offisielle kamper i inntil seks måneder, eller inntil erstatning fullt ut er betalt.

 

Hvor klubb ikke respekterer avsagt avgjørelse vil den aktuelle klubb ilegges et forbud mot å registrere nye spillere i tre hele og sammenhengende overgangsvindu, eller inntil erstatning fullt ut er betalt.

 

Hvor debitor ikke betaler idømt erstatning innen de ovennevnte frister, vil kreditor kunne anmode FIFAs disiplinærkomité om å ilegge ytterligere sanksjoner.  

 

Disse virkemidlene har vist seg svært effektive i å få sikret utbetalt erstatning.

 

I et betydelig antall saker vil partene i etterkant av avsagt dom fra FIFAs voldgiftsdomstol diskutere en minnelig løsning. Debitor vil naturligvis ha interesse i å enten få utsatt betalingsforfall og/eller redusere erstatningens størrelse, mens kreditor vil sikre utbetaling innen rimelig tid og kan i slike tilfeller akseptere en avkortning i erstatningens størrelse.

 

Etter tidligere praksis var det slik at så snart partene ble enige om en minnelig løsning i etterkant av avsagt voldgiftsavgjørelse, ville det føre til en avslutning av (eller forhindre igangsetting av) disiplinære skritt i FIFA. Følgelig var FIFA ved en konkludert forliksavtale avskåret fra å ilegge debitor sanksjoner ved manglende etterlevelse av denne avtale.

 

Ved manglende etterlevelse av etterfølgende forliksavtale måtte følgelig kreditor igangsette en helt ny prosess overfor FIFA, hvilket åpenbart var tids- og ressurskrevende.

 

I 2023, i forbindelse med revisjonsarbeidet av FIFAs disiplinærreglement, ble det imidlertid gjort en viktig endring. Det ble bl.a. inntatt en bestemmelse som gir FIFAs disiplinærkomité kompetanse til å håndheve private forliksavtaler som er inngått i sammenheng med disiplinærsaker som er åpnet mot en debitor med bakgrunn i en endelig og bindende avgjørelse fra FIFA eller CAS.

 

Endringen medfører at FIFAs disiplinærkomité effektivt kan sikre at avtaler respekteres og forhindrer at en kreditor må gjennomgå en ny rettslig prosess for å sikre sitt rettmessige krav på erstatning.


[1] 45-dagers fristen settes på pause dersom tapende part ber om domsgrunnene og/eller anker til CAS. 
Comments


bottom of page