top of page

Fotballtreneres rettsstilling styrket - revidert FIFA reglement

FIFA har nylig vedtatt endringer i sitt reglement, Regulations on the Status and Transfer of Players, som vil ha virkning fra og med 1. januar 2021. I det nye reglementet, som ble vedtatt av FIFA-rådet den 4. desember 2020, er det bl.a. inntatt et eget vedlegg (8) som regulerer profesjonelle fotballtreneres rettsstilling. Reglementet gir ved dette fotballtrenere sterkere rettsvern og kan være med å forhindre langdryge forhandlinger om sluttpakker når en klubb ønsker å bytte ut sin trener.


Det fremgår av FIFA sitt reglement, vedlegg 8, par 1.4, at de respektive nasjonale fotballforbund gjennom sine regelverk skal inkludere nødvendige virkemidler for å sikre kontrakt stabilitet mellom trenere og klubber. I dette ligger langt på vei en forventning til nasjonale forbund om å inkorporere FIFA sitt eget regelverk knyttet til fotballtrenere.


Av særlig interesse i de nylig vedtatte regler er bestemmelsene knyttet til oppsigelse av fotballtrenere, som bygger på tilsvarende regler som gjelder for oppsigelse av fotballspillere. Her er det kun anledning for en part til å avslutte ansettelsesforholdet før kontraktstidens utløp dersom det foreligger enighet mellom partene, eller hvor det foreligger såkalt just cause.


Just cause skal ikke forveksles med saklig grunn i arbeidsmiljøloven, men skal vurderes med bakgrunn i FIFA sitt eget regelverk og rettspraksis. NFF har selv i standardisert kontrakt for profesjonelle spillere benyttet begrepet berettiget årsak, samt henvist til FIFA sitt regelverk.


Terskelen for å avslutte et midlertidig arbeidsforhold før kontraktstidens utløp er svært høy. En fotballtrener vil imidlertid gjennom det nye regelverket ha anledning til å terminere ansettelsesavtalen dersom klubb misligholder sin betalingsforpliktelse i to måneder, og heller ikke betaler etter en 15 dagers skriftlig betalingsoppfordring fra trener.


I dette tilfelle vil trener anses å ha just cause og vedkommende trener har da krav på lønn for gjenstående kontraktstid. Dersom trener får ny jobb i løpet av gjenstående kontraktstid, vil inntekt hos ny arbeidsgiver gå til fradrag, men hvor vedkommende trener da har krav på tre til seks måneders etterlønn i tillegg, avhengig av misligholdets art. Hvor trener ikke får ny jobb, vil det ikke gjøres fradrag i etterlønn.


Fotballtrenerforeningen har selv utarbeidet anbefalte trenerkontrakter hvor det åpnes for å enten inngå avtale som er oppsigelig med seks måneders oppsigelsesfrist og hvor det foreligger saklig grunn etter arbeidsmiljølovens regler, eller å inngå uoppsigelig avtale. Ved en uoppsigelig avtale foreslås det en etterlønn på 12 måneder, uten fradrag for eventuell ny inntekt, men hvor partene for alle tilfelle må komme til enighet.


Med FIFAs endrede reglement er det antagelig grunn til å se nærmere på de av Trenerforeningen foreslåtte treneravtaler. Dette da en treners vern mot oppsigelse synes sterkere etter FIFA sitt reglement, enn etter arbeidsmiljølovens regler og trenere ved det står bedre posisjonert i eventuelle forhandlinger om sluttpakker.

Comments


bottom of page