top of page

FIFA styrker rettighetene til kvinnelige fotballspillere– og trenere

Med virkning fra 1 januar 2021 innførte FIFA regler knyttet til kvinnelige profesjonelle fotballspillere og da særlig knyttet til graviditet og fødsel. Det ble nedfelt et sett med minimumsrettigheter, som også ble gjort obligatorisk for alle nasjonale fotballforbund, da fra og med 1 juli 2021. Bestemmelsene er inntatt i FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players og dens 18quater.

 

Ved denne endring ble gravide fotballspillere bl.a. gitt rett på minimum 14 ukers fødselspermisjon, minimum 2/3 lønn i periode for fødselspermisjon, et særlig sterkt oppsigelsesvern i periode for graviditet og permisjon, samt rett til tilrettelegging og/eller tilpassing av arbeid under graviditet.

 

Kort tid etter innføringen av de nye bestemmelsene, kom den første konflikten, da i sak mellom den islandske fotballspilleren Sara Björk Gunnarsdottir og den franske toppklubben, Lyon. Kort oppsummert nektet klubb å betale spilleren lønn med henvisning til at hun ikke hadde rett på lønn i den periode hun var forhindret i å arbeide grunnet graviditet.

 

Sak endte opp til behandling i FIFAs voldgift, som ga spilleren fullt ut medhold. I begrunnelsen ble det bl.a. vist til klubbens aktsomhetsplikt overfor sine ansatte, samt plikt til å tilby annet «passende» arbeid, hvilket ikke hadde blitt gjort. Spilleren fikk erstattet hele sitt inntektstap for den aktuelle periode hun var fraværende grunnet graviditet.  

 

I kjølvannet av nevnte sak har det vært arbeidet for å ytterligere styrke kvinnelige fotballspilleres rettigheter og fra og med 1 juni 2024 har FIFA innført nye utvidede og presiserende bestemmelser som også (naturligvis) omfatter adopsjon og ikke-biologiske mødre. Det er videre inntatt egne bestemmelser knyttet til amming og menstruasjon, hvor spillere skal sikres full lønn ved fravær som følge av disse forhold.

 

FIFA har videre utvidet aktuelle bestemmelser til å (naturligvis) også omfatte kvinnelige trenere.

 

Alle de av FIFA vedtatte endringer er obligatorisk for nasjonale forbund, som minimumskrav. Hvor nasjonal lovgivning gir kvinnelige spillere/trenere bedre rettigheter vil disse ha forrang over FIFAs regler. Selv om norsk lovgivning i mange henseende går lenger enn FIFAs bestemmelser i å sikre gravide og mødre, er det samtidig elementer i FIFAs nylig vedtatte endringer som også styrker norske kvinnelige fotballspillere- og trenere, utover det som følger av norsk lovgivning.

 

Videre er situasjonen en ganske annen i en del av de andre 211 land (nasjonale forbund), tilknyttet FIFA. I så henseende er disse endringene et vesentlig tilskudd for å sikre kvinnelige profesjonelle fotballspiller – og trenere et betydelig bedre vern.

  

 

 

コメント


bottom of page