top of page

FIFA´s nye agentreglement har trådt i kraft

FIFA har, etter godkjennelse av FIFA Council i desember 2022, etablert et nytt reglement for fotballagenter («Agentreglementet»). Agentreglementet, som vil erstatte Reglement for samarbeid med formidler, trådte i kraft på den internasjonale arena denne uken (9.januar 2023) og vil markere et tydelig skille i aktiviteter underlagt agentvirksomhet.


FIFAs Agentreglement vil innføres i en stegvis prosess. Deler av reglementet, som blant annet inneholder krav til lisensiering av agenter, innføres med umiddelbar virkning, mens øvrige bestemmelser som knytter seg til rettigheter og plikter, tak på agenthonorar m.m. vil innføres med virkning fra 1 oktober 2023.


Inntil videre vil Agentreglementet kun gjelde ved internasjonale overganger, men hvor FIFA krever at nasjonale fotballforbund, senest innen 30 september 2023, etablerer nasjonale reglement som er i samsvar med FIFAs Agentreglement og at disse trer i kraft fra samme dato (30.09.23).Så, hva er disse endringene som nå trer i kraft?


Det er gjennomført en rekke endringer fra Reglement for samarbeid med formidler og hvor noen av disse endringene langt på vei er en tilbakeføring av tidligere praksis (forut for 2015). Det vil her pekes på noen av de mest sentrale endringer, som vil få betydning for agentvirksomheten i fremtiden.


FIFA gjeninnfører kravet til lisensiering av agenter og pålegger agenten en årlig avgift for å utøve sitt yrke som fotballagent. Denne vesentlig endring er i tråd med hvordan praksis var frem til Reglement for samarbeid med formidler ble innført i 2015 og vil bidra til kompetanseheving og økt profesjonalisering, i tråd med Agentreglementets formål. Dette vil også bidra til at antall registrerte agenter antagelig vil reduseres betydelig.


Praksis med dobbeltpresentasjon, som også ble innført i Reglement for samarbeid med formidler, vil nå forbys. Det åpnes imidlertid for et lite unntak: Fotballagenter kan gjennomføre dobbelpresentasjon for spiller og kjøpende klubb i en transaksjon/overgang, forutsatt at det er innhentet et uttrykkelig skriftlig samtykke fra begge parter på forhånd. Dette forbudet mot dobbeltpresentasjon vil forhindre interessekonflikter og i større grad bidra til at en parts interesser blir ivaretatt.


Det innføres en maks grenser på agenthonorar, hvis størrelse vil avhenge av hvem som skal betale (kjøpende- eller selgende klubb, eller spiller), om det er av spillers lønnsinntekt eller overgangsvederlag, og størrelsen på spillers lønnsinntekt. For spillere med en brutto årslønn på mindre enn USD 200.000, kan det ikke avtales et agenthonorar på mer enn 5% av spillers lønnsinntekt. Er spillers lønnsinntekt på USD 200.000 eller mer, vil agent maksimalt kunne kreve 3% i honorar, beregnet av spillers lønn.


Disse begrensningene på agenthonorar, som tidligere kun var anbefalinger, vil i noen grad redusere de enorme summer som går til fotballagenter hvert år (bare i Norge ble det i 2021 betalt kr 57.686.080, ref. formidlerrapporten fra NFF).


Videreføringer


I tillegg til de over omtalte endringer, er det også en del forhold som videreføres, men med enkelte tilpasninger og innstramninger.


Krav til skriftlig representasjonsavtale videreføres og hvor det oppstilles noen minimumskrav til dets innhold. En representasjonsavtale skal fremdeles kun ha varighet på maksimalt to år, men hvor det er inntatt en presisering om at en eventuell avtalebestemmelse som åpner for automatisk fornyelse utover 2-års perioden, ikke vil anses gyldig.


En positiv endring


FIFAs Agentreglement er et produkt av lang tids arbeid med innspill fra de ulike interesseorganisasjoner og vil innebære en klar forbedring på et område som i for liten grad har vært regulert. Hvorvidt dette Agentreglemenet vil medføre mindre konflikter vil tiden vise, men endringene og presiseringene er uansett svært velkommen.
Comments


bottom of page