top of page

FIFA CLEARING HOUSE – treningskompensasjon & solidaritetsmidler

Når en fotballspiller tegner sin første profesjonelle kontrakt, vil spillerens nye klubb være pålagt å betale en treningskompensasjon til de klubber som har bidratt til spillerens trening og utvikling, fra 12-års alder. Størrelsen på kompensasjonen vil bero på når og hvor lenge spilleren var i de respektive «treningsklubber», spillers alder, samt hvilke kategori/nivå de aktuelle klubber befinner seg i [1].


I tillegg vil det utløses treningskompensasjon hver gang spilleren melder overgang til ny klubb som profesjonell spiller. Dette inntil utløpet av det år vedkommende spiller fyller 23 år, men hvor kompensasjon beregnes frem til 21-års alder. Kompensasjon betales fra den klubb som har signert med spilleren til den klubb hvor spiller var sist registrert [2].

Det foreligger noen unntak fra retten på treningskompensasjon. En klubb har ikke rett på treningskompensasjon dersom [3]:

a) Avgivende klubb ensidig har terminert kontrakt med spiller uten berettiget årsak, eller

b) Spiller melder overgang til et lavere nivå (3.divisjon eller lavere i Norge), eller

c) Spiller gjenopptar status som amatørspiller, eller

d) Avgivende klubb har ikke tilbudt spilleren profesjonell kontrakt, eller vist en genuin interesse i spillerens videre tjenester.


Det følger videre av FIFAs overgangsreglement (Regulations on the Status and Transfer of Players), «RSTP»)) at hvor en klubb betaler overgangsvederlag for en spiller, skal en andel av denne kjøpesum (inntil 5%) fordeles mellom de klubber hvor spilleren ble trent i alderen 12 til 21 år (solidaritetsmidler) [4].


Bestemmelsene om treningskompensasjon og solidaritetsmidler er også inntatt i Norges Fotballforbunds overgangsreglement (§§ 14-21, samt vedlegg) og gjelder så vel nasjonalt, som internasjonalt.


Formålet med treningskompensasjon og solidaritetsmidler er å belønne de klubber som har bidratt til spillernes trening og utvikling. En slik ordning er derfor sterkt motiverende for klubber til å investere i talentutvikling og en naturlig konsekvens er at en rekke klubber henter spillere i svært ung alder, med formål om å få sportslig- og økonomisk avkastning.Overganger på den internasjonale fotballarena [5]


I 2022 var det over 20.000 internasjonale overganger, hvorav 2.843 spillere som ble kjøpt ut av kontrakt (overgangsvederlag). Det ble brukt totalt 6,50 billioner USD i overgangsvederlag. Av disse overgangene var 54% knyttet til spillere i aldersgruppen 18 – 23 år.


I sommerens (2023) overgangsvindu ble det registrert 10.125 internasjonale overganger, hvorav 1.985 spillere som ble kjøpt ut av kontrakt. Det ble brukt totalt 7,36 billioner USD (!) i overgangsvederlag, hvorav 53% var knyttet til spillere i aldersgruppen 18 – 23 år. Følgelig ser man at treningskompensasjon og solidaritetsmidler vil kunne utgjøre betydelige økonomiske tilskudd for de klubber som har medvirket til deres trening og utvikling.


Til tross for den regulerte plikten til å betale hhv. treningskompensasjon og solidaritetsmidler, viser statistikk at kun en brøkdel har blitt utbetalt i tråd med gjeldende reglement. I 2022 ble 73,1 millioner USD betalt i solidaritetsmidler, mens "kun"12,1 millioner USD ble betalt i treningskompensasjon.


Som følge av det store misforholdet mellom faktisk utbetalt kompensasjon og berettiget krav på slik kompensasjon, har et betydelig antall konflikter endt opp til behandling i FIFA DRC (voldgiftsdomstolen). Bare i 2022 ble det sendt inn 1715 krav knyttet til solidaritetsmidler og 604 krav knyttet til treningskompensasjon, hvilket er betydelig antall hensett overganger totalt. Antall saker for FIFA DRC kunne formodentlig vært betydelig høyere om alle klubber var fullt ut bevisst sine rettigheter og krav.


Klubbers manglende vilje til å utbetale treningskompensasjon og/eller solidaritetsmidler, samt klubbers uenighet om rett til kompensasjon og/eller beløpets størrelse, har vært en utfordring i en årrekke og har da medvirket til et betydelig antall saker for FIFAs voldgiftsdomstol.


For å bøte på denne utfordring og redusere antall konflikter, besluttet FIFA, så tidlig som i 2018, å etablere et FIFA Clearing House («FCH»). Etter gjentatte utsettelser ble FCH opprettet høsten 2022, da med virkning fra og med 15 november samme år.Nærmere om FIFA Clearing House og dens funksjon og praksis [6]


Formålet ved opprettelsen av FCH har vært å skape større åpenhet og sikre at klubber i større grad blir tilgodesett sin rett på kompensasjon i henhold til regelverket. FCH vil fungere som et mellomledd for betalinger som utløses i forbindelse med kontraktsinngåelse og/eller overgang.


For å sikre FCH sitt formål, er klubber og nasjonale fotballforbund pålagt å benytte et elektronisk spiller-registrering-system, hvor bl.a. en spillers status (amatør vs. profesjonell) og klubbhistorikk til enhver tid skal være oppdatert. Dersom en spiller endrer status fra amatør til profesjonell på nasjonalt nivå, eller hvor profesjonell spiller melder overgang nasjonalt, skal denne informasjon, inkludert relevant dokumentasjon, kommuniseres til FIFA, hvoretter det blir avklart om det utløser en rett til kompensasjon, basert på gjeldende reglement (FIFA RSTP).


Internasjonale overganger vil, med all relevant dokumentasjon, registreres i FIFAs database (Transfer Matching System), hvoretter det blir avklart om det utløser en rett på kompensasjon.


Hvor det konkluderes med at kompensasjon utløses, i tråd med FIFA RSTP, vil et midlertidig elektronisk spiller-pass («EPP») [7] bli lastet opp i databasen, som gjøres tilgjengelig for klubber og forbund. Hvor en klubb mener den aktuelle spiller har vært registrert hos seg, men informasjonen ikke er registrert i EPP, kan de, via sitt forbund, anmode FIFA om å bli inkludert i spillerens EPP.


Dernest vil aktuelle klubber (inkludert dem som omtalt i foregående avsnitt) gis anledning til å informere og dokumentere ev. feil man mener foreligger i den midlertidige EPP. Dette vil typisk være uenigheter knyttet til om en klubb har gitt avkall på kompensasjon, eller om klubb har oppfylt sine forpliktelser i henhold til regelverket (FIFA RSTP), for å ivareta sitt krav på kompensasjon.


Hvor klubb/forbund har bestridt den aktuelle spillers EPP, vil FIFA vurdere de nye opplysninger å eventuelt innarbeide ny informasjon i EPP. I saker av faktisk eller juridisk kompleksitet vil sak overføres til FIFA DRC (voldgift) for rettslig behandling.


Så snart EPP er endelig fastslått, vil det foretas en automatisk beregning av kompensasjon til de respektive treningsklubber. Denne beregning/beslutning kan ankes til CAS.


Den endelige EPP med dets beregningsgrunnlag sendes så fra FIFA (TMS) til det nyopprettede og uavhengige organet FCH, som så innkrever det fastslåtte beløp fra den klubb som har signert profesjonell kontrakt med spilleren. Innkrevd kompensasjon vil så distribueres til de klubber som er berettiget slik kompensasjon i henhold til EPP og FIFA RSTP.


**


De aller fleste saker som omhandler treningskompensasjon og solidaritetsmidler er uten faktisk eller rettslig kompleksitet. Opprettelsen av FCH vil derfor kunne være sterkt medvirkende til å effektivisere prosessen. I tillegg vil man ved opprettelsen av FCH, i langt større grad enn tidligere, sikre at klubber som har bidratt i en spillers trening og utvikling blir tilgodesett med den kompensasjon de har krav på i tråd med gjeldende reglement. Dette anses særlig fordelaktig for mindre klubber som ikke nødvendigvis har den nødvendige kompetanse og/eller ressurser til å avklare sine rettigheter.


De saker som er av faktisk og/eller rettslig kompleksitet vil fremdeles behandles i FIFAs voldgiftsdomstol (DRC) og rettssikkerheten synes dermed å være godt ivaretatt, særlig hvor klubber har de nødvendige ressurser til å hevde sin rett.


FCH har kun vært i operasjonell drift i ett år og man har enda ikke evaluert og vurdert dens effekt og påvirkning, men særlig for mindre klubber fremstår «nyvinningen» som positiv.


**


Hvor din klubb trenger bistand i spørsmål knyttet til treningskompensasjon eller solidaritetsmidler, eller er usikker på om man kan være berettiget slik kompensasjon i forbindelse med en overgang, tar vi gjerne en uformell prat.


***

[1] FIFA RSTP art. 20 og Annexe 4 [2] Ibid [3] Unntak er regulert i FIFA RSTP Annexe 4, art. 2.2 og 6.3 [4] FIFA RSTP art. 21 og Annexe 5 [5] Statistikk vist til under er hentet fra FIFA Global Transfer Report 2022 og FIFA Internasjonal Transfer Snapshot 2023, [6] Den nærmere prosedyre fremgår av FIFA Clearing House Regulations (Oct.2022 ed.) [7] EPP: Et elektronisk dokument som inneholder informasjon om spillers karriere (tilknyttet fotballforbund, status (amatør vs. profesjonell) og klubber spiller har vært registrert for siden kalenderåret de fylte 12 år).
Σχόλια


bottom of page