top of page

Utvidet oppsigelsesadgang for profesjonelle fotballspillere


Norges Fotballforbund (NFF) sitt reglement bygger på det internasjonale regelverket til FIFA. Likeledes er det med NFFs standardiserte kontrakt for profesjonelle fotballspillere, hvor det er inntatt en direkte henvisning til FIFAs reglement for hva gjelder partenes oppsigelsesadgang. I standardkontrakten heter det at partene kan si opp avtalen dersom det foreligger "berettiget årsak" ("just cause", indirekte oversatt fra FIFAs reglement). Dette skal ikke forveksles med saklighetskravet som oppstilles i arbeidsmiljøloven, da stillingsvernet for fotballspillere er sterkere enn etter arbeidsmiljølovens regler.

Hva som skal defineres som "berettiget årsak" har FIFA sitt regelverk, isolert sett, gitt liten veiledning omkring. En nærmere avklaring har man måtte finne gjennom CAS- (Court of Arbitration for Sport) og FIFA DRC (fotballens internasjonale voldgiftsdomstol) sin praksis, men også her har det vært noe vanskelig å definere hva som skal til før man anses berettiget til å ensidig terminere avtalen. Dette vil naturligvis også bero på den konkrete sak og som i jussen ell

ers kommer man sjelden unna en viss skjønnsutøvelse. Det mest aktuelle og gjennomgående for fotballspillere har vært knyttet til manglende- eller forsinket lønnsutbetaling, som utgjør godt over halvparten av sakene som behandles i FIFA DRC og som også skjer ved jevne mellomrom i norsk fotball.

Man har tidligere uttrykt at tre måneders manglende lønnsutbetaling klart legitimerer oppsigelse og da også gir grunnlag for erstatning for tapt- og fremtidig arbeidsinntekt. Hver enkelt sak må imidlertid vurderes konkret, hvor en rekke ulike momenter vil spille inn.

Med virkning fra 1. juni d.å. tilkom det imidlertid noen endringer og tillegg i FIFA sitt reglement som klargjør, samt styrker spillernes rettigheter, særlig hvor klubb misligholder sin lønnsforpliktelse.

I FIFAs reglement er det nå bl.a inntatt en bestemmelse (art 14bis) som gir spiller adgang til å terminere avtalen med berettiget årsak dersom lønn uteblir i to måneder og spiller i tillegg har gitt klubb en 15 dagers skriftlig varsel/anmodning om å betale utestående.

I forlengelsen av dette er det inntatt et tillegg i art 17 i FIFAs reglement som uttrykker at klubb er pliktig å betale gjenstående kontraktstid i erstatning dersom spiller ikke har signert en ny kontrakt i løpet av denne perioden. Dersom spiller har signert for en ny arbeidsgiver i en korrespondere avtaleperiode, vil denne lønnsinntekt gå til fradrag i et erstatningsoppgjør. Spiller vil i disse tilfellene uansett være berettiget mellom tre og seks måneders lønn, avhengig av misligholdets art. Erstatning vil imidlertid aldri overstige gjenstående kontraktsverdi av den kontrakt som ble terminert.


bottom of page