top of page

Feriepenger av lønn og bonus


Feriepenger inkludert i lønn er en aktuell problemstilling som, kanskje overraskende for mange, til stadighet dukker opp i norsk lagidrett og i arbeidslivet for øvrig. Den klare hovedregel er at feriepenger ikke kan være inkludert i lønn. Dette gjelder også for bonusutbetalinger, men her vil det kunne bero på type bonus.

For å ta det grunnleggende først

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet. Er man arbeidstaker har man krav på feriepenger. Feriepenger opptjenes og beregnes på grunnlag av mottatt arbeidsvederlag forutgående år. Det vil si at inntekt/arbeidsvederlag for 2017 vil danne grunnlag for feriepengeutbetalingen i 2018. Lovhjemmel for beregning og utbetaling av feriepenger er i ferieloven §§ 10 og 11. I de respektive standardkontrakter for hhv. håndball, fotball og ishockey er det inntatt en bestemmelse hvor det fremgår at «feriepenger utbetales i henhold til ferielovens bestemmelser».

Ferielovens ufravikelighet

I ferielovens § 3 heter det at «loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale».

Det er ikke adgang til å avtale at feriepengene skal være inkludert i, eller betales sammen med løpende lønn, da dette vil være mer ugunstig for arbeidstaker enn det som følger av ferielovens bestemmelser.

Ferielovens § 11, jf. § 3 åpner imidlertid for et lite unntak hvor det er tariffestet en adgang til å inkludere feriepenger i lønn. I henhold til overenskomst mellom NHO Idrett og NISO er det imidlertid ikke en slik adgang og dette berøres derfor ikke ytterligere her.

Feriepenger av bonusutbetalinger

Arbeidstaker har krav på feriepenger av arbeidsvederlag. Bonus vil normalt være å betrakte som arbeidsvederlag da det som regel forutsetter en arbeidsinnsats og det skal derfor tas med i beregningen av feriepenger. Også bonusavtaler som er knyttet opp til mer enn den enkeltes arbeidsinnsats, eksempelvis selskapets resultat, klubbens plassering, skal tas med i beregningen. Sign-on-fee og sluttvederlag, som i utgangspunktet er en avlønning uten tilknytning til arbeidstakers arbeidsinnsats, vil som regel ikke tas med i feriepengegrunnlaget.

***

I rettspraksis finner vi flere eksempler på at arbeidstaker får etterbetalt ny særskilt utbetaling av feriepenger hvor det i ansettelsesavtale er avtalt at feriepenger skal være inkludert i lønn og/eller bonus. Dersom du mener du kan ha utestående feriepengekrav anbefaler jeg deg å ta kontakt med advokat som kan bistå deg.


bottom of page