top of page

Prøvespill i internasjonal fotball

FIFA har nylig revidert sitt reglement, Regulations on the Status and Transfer of Players («RSTP»), hvor det er tilkommet endringer knyttet til internasjonale overganger for mindreårige og prøvespill. Sistnevnte som vil bli redegjort for her, er viet et helt nytt kapittel i RSTP artikkel 19ter.


Frem til oktober 2022 har prøvespill ikke vært omtalt i FIFA`s reglement, noe som har gjort rettstilstanden uklar. FIFA har uttrykt at formålet med å innta en egen artikkel om prøvespill i reglementet er å gi fotballspillere økt beskyttelse og forhindre enhver form for misbruk.


Med prøvespill menes at klubb gis anledning til å la en spiller, som ikke er registrert hos seg, trene med klubben over en kortere periode, slik at klubben kan vurdere spillerens kvaliteter/ferdigheter. Prøvespill i seg selv etablerer ikke et ansettelsesforhold, men kan lede til et ansettelsesforhold.


Artikkel 19ter gjelder kun ved internasjonale prøvespill, dvs. når spiller er på prøvespill i en klubb som er tilhørende et annet land, enn det land fotball spilleren selv tilhører (har sitt pass registrert).


De nye bestemmelsene kan i korthet oppsummeres slik:


· Spiller som er under profesjonell kontrakt må ha nåværende klubbs samtykke for å dra på prøvespill i annen klubb. Tilsvarende krav til samtykke gjelder ikke for spillere på amatørkontrakt.


· For å forhindre misbruk, er maksimal varighet på prøvespill fastsatt til åtte uker dersom spilleren er 21 år eller yngre og maksimalt tre uker, hvor spiller er eldre enn 21 år.


· Klubb og spiller må skriftlig nedfelle alle avtalte forhold for perioden for prøvespill. Typisk vil dette være betaling for reise, dekning av kost og losji m.m. Partene kan ikke avtale at spiller skal motta lønn for prøvespill-perioden. De avtalte forhold må inntas i et standardisert skjema som skal registreres elektronisk i registeret for internasjonale overganger og dette må være innsendt minimum ti dager før prøvespillets oppstart.


· Klubb er forpliktet til å dekke alle nødvendige utgifter til medisinsk behandling for skader som måtte oppstå i perioden for prøvespill. Risiko for skade påhviler altså klubb.


· Spiller kan, foruten trening, kun delta i treningskamper.


For mindreårige spillere er det i tillegg inntatt noen særbestemmelser for å sikre dem ekstra beskyttelse, hvilket bl.a. er knyttet til alder, krav til ekstra oppfølging fra klubb, samt sikring av kost, losji m.m.


Det at FIFA ved dette har regulert ordningen med prøvespill er positivt og vil forhåpentligvis bidra til bedre og tryggere rammer for spillere som ønsker å dra på prøvespill. De krav som oppstilles vil samtidig kunne bidra til at antall konflikter blir redusert, særlig hva gjelder klubbers ansvar ved påførte skader i prøvespill-perioden.

Yorumlar


bottom of page