top of page

Nye endringer i arbeidsmiljøloven

Fra og med 1 juli 2024 trer nye endringer i arbeidsmiljøloven («aml.») i kraft. 

 

Lovendringene skal bidra til gjennomføring av EUs arbeidsvilkårsdirektiv med formål om tydeligere og mer forutsigbare arbeidsforhold. Endringene knytter seg til innhold av arbeidsavtale, presumsjon om fast ansettelse og stillingens omfang, samt prøvetid.

 

Endringer i krav til arbeidsavtalens innhold

 

Aml. § 14-6 oppstiller de minimumskrav som gjelder for innholdet av en arbeidsavtale. For arbeidsavtaler inngått etter 1 juli 2024 skal det, utover det som allerede følger av nevnte lovbestemmelse, i tillegg gis opplysninger om (dersom aktuelt):

 

Arbeidsplass: Hvor arbeidstaker ikke har fast arbeidssted, skal det fremgå at arbeidstaker kan arbeide på forskjellige steder, eller at arbeidstaker bestemmer dette fritt selv.


Lønnselementer: Alle former for godtgjørelse skal angis særskilt, uavhengig av om det inngår i lønnsytelsen.


Fravær: Arbeidstakers rett til annet fravær enn ferie betalt av arbeidsgiver.

 

Arbeidstid: Ved varierende daglig og ukentlig arbeidstid skal dette fremgå.

 

Vaktendring og overtid: Ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, og ordninger for vaktendringer, samt betaling for dette arbeid.

 

Opphør: Den fremgangsmåte som gjelder ved oppsigelse og avskjed av arbeidsforholdet.

 

Sosiale ytelser: Arbeidsgiver må opplyse om ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver administrerer, samt navn på institusjon. Dette gjelder eksempelvis pensjons- og forsikringsordninger, eller dersom arbeidsgiver forskutterer ytelser fra NAV.

 

Om eventuell rett til kompetanseutvikling.

 

Innleie: Hvor arbeidstaker leies inn fra et bemanningsforetak, skal dette fremgå av arbeidsavtalen.

 

De her nevnte endringer gjelder for avtaler inngått etter 1 juli 2024, men hvor gjeldende arbeidsavtaler må oppdateres, dersom arbeidstaker ber om det og da innen senest to måneder.

 

Opplysninger som her kreves inntatt, kan gis ved henvisning til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer de aktuelle forhold.

 

Skriftlig arbeidsavtale må være på plass senest én uke etter arbeidsforholdets oppstart og eventuelle endringer i arbeidsforholdet senest den dag endringen trer i kraft. Dette innebærer en kraftig innstramming fra dagens regel (aml. § 14-5(2) og § 14-8) som gir arbeidsgiver én måned med å få dette på plass. Arbeidsgivere bør derfor etablere maler i tråd med de her vedtatte endringer for å sikre at de oppfyller lovens frister og krav.

 

Presumsjon om fast ansettelse 

 

Det er vedtatt en ny bestemmelse (ny aml. § 14-6(3)) som uttrykker at dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig (der dette er aktuelt), skal det legges til grunn at arbeidstaker er fast ansatt. Dette med mindre noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

 

Presumsjon om stillingens omfang

 

Det er i tillegg vedtatt en ny bestemmelse (ny aml. § 14-6(4)) som uttrykker at dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang, skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn. Igjen med den begrensning at noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

 

Nye regler for prøvetid

 

Aml. § 15-6 uttrykker i dag at man kan avtale prøvetid på inntil seks måneder. Dette gjelder uavhengig av om det er fast- eller midlertidig ansettelse. Ved den nå vedtatte lovendring legges det inn en begrensning på prøvetid ved midlertidige ansettelser. Det vil ikke være adgang til å avtalefeste prøvetid som overstiger halvparten av varigheten på ansettelsesforholdet.  

 

Det er videre ikke lenger adgang til å avtale ny prøvetid dersom arbeidstaker skal tiltre i en stilling som er i det vesentlige lik den stilling arbeidstaker har hatt i samme virksomhet.

 

**

 

De her vedtatt endringer vil gi mer forutsigbare arbeidsforhold og styrker ved det arbeidstakers rettsstilling. Samtidig vil endringene stille økt krav til arbeidsgiver, som må påse at alle avtalte vilkår er tydelig formulert i arbeidsavtalen.
Comments


bottom of page