top of page

Ny Høyesterettsdom – sykepenger ved delvis sykemelding

Høyesterett avsa nylig en dom som vil få betydning for bl.a. profesjonelle fotball-, håndball- og ishockeyspillere og deres rettigheter på sykepenger.


Den aktuelle sak i Høyesterett gjaldt en arbeidstaker som hadde to arbeidsforhold. Arbeidstaker var ansatt i 60% stilling for en arbeidsgiver og 40% stilling for en annen arbeidsgiver. Arbeidstakeren ble sykemeldt 50% fra jobben hvor hun hadde en 40% stilling, men evnet å utføre arbeid fullt ut for sin andre arbeidsgiver, da i 60% stilling. Følgelig var hennes samlede arbeidstid redusert med totalt 20%. Selv om arbeidstakeren var 20% sykemeldt var hennes samlede inntektstap 18%, da hun hadde høyere inntekt hos arbeidsgiveren hvor hun hadde en 60% stilling.


En kvinne som var ansatt i to deltidsstillinger, ble delvis sykmeldt fra den ene stillingen. Samlet arbeidstid ble redusert med 20 prosent. På grunn av forskjellig lønnsnivå i de to stillingene ble inntektstapet redusert med ca. 18 prosent


I saken for Høyesterett var spørsmålet om arbeidstakers nedsatte arbeidsevne var tilstrekkelig til å få tilkjent sykepenger når inntektstapet var mindre enn 20%.


Etter folketrygdloven § 8-13 har en arbeidstaker rett på sykepenger dersom «evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent». Bestemmelsen annet ledd uttrykker videre at; «sykepengenes størrelse skal beregnes på grunnlag av reduksjon i arbeidstiden og/eller inntektstap».


Arbeidstakers søknad om sykepenger ble avslått av NAV, da hennes inntekt var redusert med mindre enn 20 %. Dette var i tråd med langvarig NAV- og Trygderettspraksis. Avslaget fra NAV ble opprettholdt av Trygderetten og lagmannsretten, men Høyesterett mente at reduksjon i arbeidstid (stillingsbrøk) og derav nedsatt arbeidsevne skulle være avgjørende og fant derfor avslaget ugyldig.


Overføringsverdi til profesjonelle fotball-, håndball- og ishockeyspillere


Den her beskrevne arbeidssituasjon er sammenlignbar med situasjonen for en rekke fotball-, håndball- og ishockeyspillere, som kombinerer sin idrett med annet arbeid. Et betydelig antall spillere er engasjert på en lav stillingsbrøk i sin klubb, med inntekt som utgjør mindre enn 20% av spillerens totale lønnsinntekt. Dette selv om stillingsbrøk i klubb utgjør 20% eller mer.


Hvor spiller påføres en fysisk skade som forhindrer vedkommende i å utføre arbeid for klubb (trening/kamp), vil vedkommende ofte være i stand til å opprettholde arbeidsevnen hos sin andre arbeidsgiver. I slike tilfeller vil det være aktuelt med gradert/delvis sykemelding for den del som er knyttet til idretten. Spiller vil i disse tilfeller ha krav på sykepenger, forutsatt at nedsatt arbeidsevne er minst 20%, inntektstapet utgjør minst 50% av 1G (kr 106.399 pr 01.05.21) og vedkommende har vært i arbeid i minimum fire uker før arbeidsuførheten inntrådte. Om det konkrete inntektstap utgjør mindre enn 20% uttrykker Høyesterett er irrelevant i spørsmålet om retten til sykepenger.


Dette kan avslutningsvis illustreres med et eksempel.

En profesjonell fotballspiller er ansatt i 20% stilling, med kr 60.000 i årsinntekt. På trening ryker han korsbåndet og vil derfor være ute av stand til å utføre jobben som fotballspiller i seks til ni måneder. Følgelig sykemelder han seg som fotballspiller.

Ved siden av jobben som fotballspiller er vedkommende revisor i 80% stilling, hvor vedkommende har en årsinntekt på kr 540.000. Ettersom han fint kan utføre jobben som revisor med ødelagt korsbånd, er det ikke grunnlag for å sykemelde seg fra dette arbeid.


I dette scenario, som ikke er uvanlig, vil vedkommende sitt totale inntektstap utgjøre "kun" 10%, men hvor arbeidsevne er redusert med 20%. Etter den nylige avsagte Høyesterettsdom vil den nedsatte arbeidsevnen her anses tilstrekkelig for retten på graderte sykepenger.


Ettersom fotball,- håndball- og ishockeyspillere i henhold til sine respektive arbeidsavtaler har krav på full lønn ved sykdom, er denne Høyesterettsdommen strengt talt viktigst for klubbene.


Σχόλια


bottom of page