top of page

Medhold i Romerike og Glåmdal tingrett

Monsen har den senere tid bistått en huseier i tvist mot leietaker for skade påført eiendom som følge av leietakers kjæledyr.


Leietaker hadde en rekke kjæledyr som tidvis hadde fått bevege seg fritt og påført skader i den aktuelle leilighet.


Hovedspørsmålet i saken var om leietaker hadde behandlet husrommet med tilbørlig aktsomhet, som det oppstilles krav om etter husleieloven.


På vegne av huseier ble det overfor Husleietvistutvalget fremsatt krav om erstatning for de påførte skader.


Husleietvistutvalget ga huseier fullt ut medhold, da de anså det klart at det var leietakers kjæledyr som hadde påført de aktuelle skader og at leietaker ved dette ikke hadde behandlet husrommet slik en kunne forvente – med tilbørlig aktsomhet. Husleietvistutvalget fastsatte erstatningen til den sum som det ble fremmet krav om, og som da var i samsvar med utbedringsrapport utarbeidet av fagkyndig.


Leietaker valgte å anke saken til tingretten, hvor sak var oppe til behandling tidligere i år.


Nylig mottok vi dommen hvor tingretten stadfester vedtaket fra Husleietvistutvalget, da de fant det klart at vilkårene for erstatning var til stede.


Dommen er ikke rettskraftig.

Commenti


bottom of page